Chicken Stir-Fry

-Shabbat or holidayLipton Kosher Recipes14